TRUYỆN NHÂN DUYÊN PHÚ PHÁP TẠNG - THÍCH MINH CẢNH TRUYỆN NHÂN DUYÊN PHÚ PHÁP TẠNG - THÍCH MINH CẢNH Chủ Biên: Thích Minh Cảnh
Dịch: Trung Thể - Hạnh Xuyến – Đức Như
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 204 Trang
Khổ: 16x24cm
Năm XB: 2015
Độ Dày: 1,8cm
TND1 LỊCH SỬ - TỪ ĐIỂN 120.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • TRUYỆN NHÂN DUYÊN PHÚ PHÁP TẠNG - THÍCH MINH CẢNH

 •  1038 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TND1
 • Giá bán: 120.000 đ

 • Chủ Biên: Thích Minh Cảnh
  Dịch: Trung Thể - Hạnh Xuyến – Đức Như
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 204 Trang
  Khổ: 16x24cm
  Năm XB: 2015
  Độ Dày: 1,8cm


Số lượng
Số lượng: 1000000 Quyển
Lời Giới Thiệu
Truyện Nhân Duyên Phú Pháp Tạng nguyên tác bản Phạn, do ba vị đại sư lần lượt chuyển sang Hán ngữ. Đầu tiên, ngài Thích Bảo Vân dịch vào đời Tống Văn đế, thời Nam triều, lấy tên là Phú Pháp Tạng kinh. Tiếp đến, ngài Thích Đàm Diệu dịch vào năm Hòa Bình thứ 3 (462), đời Văn Thành đế, thời Bắc Ngụy. Sau đó, ngài Cát-ca-dạ dịch vào năm Diêu Hưng thứ 2 (472), đời Hiếu Văn Đế, thời Bắc Ngụy. Bản dịch này căn cứ theo bản Hán ngữ do hai ngài Cát-ca-dạ và Đàm Diệu cùng dịch, được xếp vào Đại Chánh Tạng số 2058, gồm 6 quyển.


 
truyện nhân duyên phú pháp tạng


Tác phẩm này được xem là bộ sử truyện xưa nhất, ghi lại việc truyền thừa đạo pháp, mở đầu từ đức Thế Tôn truyền cho tôn giả Ca-diếp, lần lượt đến tôn giả Sư Tử, tổng cộng 24 vị. Nội dung sử truyện thuật lại hành trạng đạo phong của các Ngài, mỗi vị đều có thần thái, phong cách truyền pháp đặc sắc. Khế cơ khế lý, tùy duyên hoằng pháp, tùy thuận nhân tâm, các Ngài đã lưu lại dòng pháp chân truyền bất tận, khiến cho mạch đạo không ngừng tuôn chảy, người người được nếm pháp cam lộ, dứt sạch phiền não, chứng đắc Niết-bàn.

Thông qua sử truyện này, ngoài việc hiểu được hành trạng của các vị Tổ sư, chúng ta còn thu thập được nhiều điều bổ ích về lịch sử truyền thừa Phật pháp của người xưa, để lại cho chúng ta hôm nay có được trang sử vàng vô giá. Có thể nói, đây là cứ liệu quý báu để các Thiền sử được hình thành sau này. Bản Việt dịch này do các sư cô Hạnh Xuyến, Đức Như, Trung Thể chuyển ngữ với sự hướng dẫn của sư cô Huệ Trang. Vì bản Hán viết theo phong cách hành văn thời cổ đại, nhiều chi tiết không liên kết, nên trong khi chuyển sang Việt ngữ, có vài chỗ chúng tôi phải chuyển đoạn để cho ý từ mạch lạc. Tuy nhiên, với sự hiểu biết kém cỏi nên không sao tránh khỏi những điều sơ sót chủ quan, chúng tôi rất mong quý vị thức giả thương tình phủ chính cho để bản dịch hoàn thiện hơn.
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh – Tu Viện Huệ Quang 2015


 
truyện nhân duyên phú pháp tạng 1


Trích “Quyển 1 – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni”:

Kính lễ Đấng Vô lượng Vô biên
Quá khứ, vị lai, hiện tại Phật
Trí tuệ bất động như hư không
Từ bi bạt tế cứu nhân quần.

Trong vô lượng kiếp về trước, đức Bà-già-bà vì chúng sanh mà cầu đạo tối thắng, thành tựu vô số hạnh khổ khó làm, xả bỏ những thứ yêu thích như thân thể, đầu mắt, tủy não, đất nước, vợ  con, cung điện, quần thần, thê thiếp; có lúc gieo mình xuống sườn núi, nhảy vào hầm lửa, cắt lìa thân thể; có lúc vì một bài kệ bốn câu mà lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực để chép kinh cúng dường; thường tham học với những bậc minh sư, tiếp nhận giáo pháp của chư Phật, thương xót quần sanh, tích công bồi đức, tu vạn hạnh lành, phát thệ nguyện lớn.


 
truyện nhân duyên phú pháp tạng 2Như trong kinh Ngũ bách bổn sanh chép rõ: khi pháp học viên mãn, sắp thành đạo quả Chánh giác, Bồ-tát ngồi kiết-già dưới cội bồ-đề, thiên ma cõi trời thứ sáu (Tha Hóa Tự Tại) trong lòng sầu khổ, nghĩ: “Người này thành đạo ắt sẽ thắng ta”. Thế là, hắn liền chỉ huy mười tám vạn ức quần thần quyến thuộc đến chỗ bồ-tát, bảo:
 • Ông hãy mau trở về hoàng cung ngay! Nếu không, ta sẽ nắm chân ông mà quăng ra ngoài biển cả.
Bồ-tát tâm như sư tử chúa, không chút lo sợ, đáp rằng:
 • Này Ba-tuần! Ông từng cúng dường một vị Bích-chi-phật, trì tám giới, do phước này mà được làm thiên vương. Thế nhưng, trải qua a-tăng-kì kiếp, ta đã thành tựu viên mãn hạnh khổ khó làm, khắp trên mặt đất này đều lưu dấu xưa kia ta từng tu khổ hạnh. Giả sử chúng ma nhiều như số cát sông Hằng, cũng không thể làm lay động được một sợi lông của ta cớ sao nay ông muốn ném ta ra ngoài biển cả?
 
truyện nhân duyên phú pháp tạng 3

 
Ba-tuần đáp:
 • Thuở xưa, do nhờ cúng dường Bích-chi-phật mà nay ta được làm vua cõi trời, việc này đã rõ; còn những điều ông nói, lấy gì làm bằng chứng?
Bồ-tát chỉ tay xuống đất bảo:
 • Vị thần ở đây biết rõ những việc của ta.
Bấy giờ, địa thần từ lớp kim cang vọt lên, chắp tay thưa:
 • Đúng thật như lời bồ-tát nói! Ta là thần đất, không chỗ nào trống bằng đầu mũi kim trên mặt đất này mà không phải là chỗ xưa kia bồ-tát từng tu khổ hạnh.
 
truyện nhân duyên phú pháp tạng 4

 
Nghe thế, Ba-tuần lảo đảo ngã quỵ. Phá tan quân ma, thành tựu Chánh giác, tam đạt bừng soi, bồ-tát chứng đắc lục thông, đại bi tròn đủ, biện tài vô tận, diễn thuyết pháp mầu, khiến người tín thọ, tỏ pháp vi diệu, cứu độ quần sanh. Ví như kim cương, không thể phá hoại; giáo pháp của Như Lai cũng như thế, có khả năng diệt trừ các chướng phiền não cho chúng sanh. Ngài đi khắp các thôn xóm, thành ấp, quốc độ, dùng pháp thanh tịnh diệt trừ các độc; hàng phục ngoại đạo, dựng tràng tối thắng, đóng cửa ác đạo, mở lối niết-bàn, việc giáo hóa đã xong. Khi sắp vào niết-bàn, Ngài bảo đệ tử lớn Đại Ca-diếp:
 • Ông nên biết, trong vô lượng a-tăng-kì kiếp, Như Lai vì chúng sanh mà siêng tu khổ hạnh, một lòng cầu pháp vô thượng thù thắng, nay nguyện xưa đã tròn. Này Ca-diếp! Ví như mây mù giăng khắp thế gian, mưa cam lộ trút xuống, khiến cây cối đâm chồi nảy lộc. Mưa pháp vô thượng cũng thế, có thể khiến cho chúng sanh tăng trưởng hạt giống căn lành; do đó, thường được các đức Phật bảo vệ, cung kính khen ngợi, lễ bái cúng dường. Ta sắp vào niết-bàn, nay đem pháp thâm diệu này phó chúc cho ông; ông nên kính thuận ý ta, về sau tuyên nói rộng rãi, không để chánh pháp bị đứt đoạn.
Tôn giả Ca-diếp thưa:
 • Lành thay! Con xin lãnh thọ và phụng trì chánh pháp, khiến chúng sanh đời vị lai đều được lợi ích. Cúi xin đức Thế Tôn đừng lo lắng!
Vì thế, sau khi đức Như Lai diệt độ, tôn giả Đại Ca-diếp tiếp nối tuyên dương chánh pháp, kết tập pháp tạng, giáo hóa chúng sanh khiến họ được độ thoát không hề thoái chuyển. Tôn giả Đại Ca-diếp trí tuệ sâu rộng, danh vang khắp nơi, công đức tròn đủ. Nay chúng ta sẽ tùy thuận nói về hạnh nguyện của ngài…


 
truyện nhân duyên phú pháp tạng 5


 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây