094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH PHẠM VÕNG VÀ CHÚ GIẢI - TỲ KHƯU BỬU NAM KINH PHẠM VÕNG VÀ CHÚ GIẢI - TỲ KHƯU BỬU NAM Biên Dịch: Bửu Nam
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 278 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2020
Độ Dày: 1,7cm
KPV1 GIẢNG GIẢI KINH 150.000 đ Số lượng: 999997 Quyển
 • KINH PHẠM VÕNG VÀ CHÚ GIẢI - TỲ KHƯU BỬU NAM

 •  1720 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KPV1
 • Giá bán: 150.000 đ

 • Biên Dịch: Bửu Nam
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 278 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2020
  Độ Dày: 1,7cm


Số lượng
Lời Nói Đầu
Kinh Phạm Võng (Brahmajalasutta) này được ví như tấm lưới bao trùm các chủ thuyết của các Sa môn, Bà la môn gồm có 62 điều chủ thuyết, đây là bài kinh đầu trong Kinh Trường Bộ được Đức Phật thuyết giảng tại khu nhà nghỉ mát Ambalatthika của Đức vua tạo dựng.  Nội dung của bài Kinh Phạm Võng này nói về ba bậc giới và 62 điều tà kiến được các Sa môn hay Bà la môn nhận định uẩn về quá khứ, về vị lai và nhận định uẩn cả về quá khứ và cả về vị lai này, khi tuyên bố theo chủ thuyết của mình thì cũng không ngoài 62 điều tri kiến này trong Bài Kinh Phạm Võng Và Chú Giải.


 
kinh phạm võng và chú giải


Bài Kinh Phạm Võng Và Chú giải được giải thích theo bản chú giải của Thái Lan xuất bản lần thứ 10 PL.2558. Chú giải bài Kinh Phạm Võng trong chú giải Trường Bộ gọi là Sumangalavilasini. Còn phần dẫn chứng quyển kinh và số trang cũng đều dựa vào bản Tam Tạng và Chú giải của Thái Lan. Nhân dịp lễ húy nhật lần thứ 17 của Ngài cố HT. Bửu Hạnh của bậc Ân Sư của con với lòng thành kính và tri ân, con xin dâng phần công đức phiên dịch Việt ngữ chú giải bài Kinh Phạm Võng này cùng với những phần phước khác của con đã làm trong hiện tại và trong quá khứ hãy đến với các bậc Thầy Tổ hữu công trong việc truyền bá đạo Phật Theravada vào Việt Nam cùng với bậc thầy tổ ân sư của con ngài cố HT. Bửu Hạnh và cố TT. Thiện Từ luôn luôn đều được hưởng an lạc cả thân và tâm trong các sanh hữu.

Tôi cũng xin chia đều phần công đức dịch thuật kinh này đến các gia đình thí chủ đã góp tịnh tài in ấn quyển Chú Giải Kinh Phạm Võng này và cầu xin cho tất cả đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài, cuối cùng đưa đến cứu cánh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thảy. Mặc dù  tôi đã cố gắng hết sức để tránh sự sai sót, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự sai sót này, ngưỡng mong các vị  thiện hữu trí thức rộng lòng chỉ dẫn và góp ý, tôi thành thật tri ân và sẵn sàng tiếp nhận để chỉnh sửa lại cho lần tái bản sau này được hoàn hảo hơn. Thành kính tri ân.
TK. Bửu Nam (Tịnh Thất Cây Mít Nài – Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM ngày 31//12/2019)


 
kinh phạm võng và chú giải 1


Trích: Câu Chuyện Du Sĩ Ngoại Đạo
Tôi được nghe như vầy.
Một thời, Đức Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha (Vương Xá) và Nalanda, cùng với đại chúng Tỳ khưu khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với chúng đệ tử, có thanh niên Brahmadatta. Suppiya du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật và chúng Tỳ khưu Tăng.


Rồi Đức Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthika tại nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỳ khưu. Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatthika nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng đệ tử, có thanh niên Brahmadatta. Tại đây du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng còn dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Thế Tôn và chúng Tỳ khưu Tăng.


 
kinh phạm võng và chú giải 2


Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chứ Tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng. Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, Toàn Kiến, đấng A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Thế Tôn và chúng Tỳ khưu Tăng.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi hội họp tại chỗ này? Và vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Khi nói vậy xong các Tỳ khưu bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngồi hội họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến: Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay!

Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, Toàn Kiến, đấng A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Thế Tôn và chúng Tỳ khưu Tăng. Bạch Đức Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi ấy Đức Thế Tôn ngự đến!


 
kinh phạm võng và chú giải 3


Đức Thế Tôn nói rằng: Này các Tỳ khưu, những người khác có thể sẽ nói hủy báng ta, hủy báng Pháp, hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn trong những người ấy. Này các Tỳ khưu, những người khác có thể sẽ nói hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, nếu các ngươi tức tối hay phiền muộn trong những người ấy, thời nguy hại sẽ có hại cho các ngươi. Do vậy, này các Tỳ khưu, những người khác có thể sẽ nói hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, nếu các ngươi tức tối và phiền muộn trong những người ấy, thời các ngươi có thể biết được là thiện ngữ hay ác ngữ của những người ấy chăng?

Các vị Tỳ khưu bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không thể biết được! Đức Thế Tôn nói rằng: Này các Tỳ khưu, những người khác có thể sẽ nói hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, trong lời mà họ nói hủy báng ấy, lời mà không thật các ngươi phải nói rõ những điểm không thật ấy là không thật rằng: Không thật vì nhân này, không thật vì điểm này, việc này không có giữa chúng tôi và việc này không xảy ra giữa chúng tôi.

Này các Tỳ khưu, những người khác nên nói tán thán Ta, tán thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú trong những lời tán thán ấy. Này các Tỳ khưu, những người khác nên nói tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và tâm thích thú trong những lời tán thán ấy, thời nguy hại sẽ có cho các ngươi là chắc chắn.

Này các Tỳ khưu, những người khác nên nói tán thán Ta, tán thán Pháp, hay tán thán Tăng, trong những lời mà họ nói tán thán ấy, lời thật thời các ngươi nên khẳng định cho thấy đúng sự thật rằng: Đây đúng sự thật vì nhân này, đây đúng sự thật vì điểm này việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi… 
kinh phạm võng và chú giải 4


Mục Lục:
Phần Chánh Kinh
 • Lời Nói Đầu
 • Câu Chuyện Du Sĩ Ngoại Đạo
 • Tiểu Giới
 • Trung Giới
 • Đại Giới
 • 62 Tri Kiến
 • 18 Tri Kiến Về Quá Khứ
 • 4 Thường Kiến
 • 4 Một Vài Thường Kiến
 • 4 Tri Kiến Hữu Tận Và Vô Hữu Tận
 • 4 Tri Kiến Ngụy Biện Trườn Uốn Như Lươn
 • 2 Tri Kiến Vô Nhân Sinh
 • 44 Tri Kiến Về Vị Lai
 • 16 Tri Kiến Hữu Tưởng
 • 8 Tri Kiến Vô Tưởng
 • 8 Tri Kiến Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng
 • 7 Tri Kiến Đoạn Diệt
 • 5 Tri Kiến Níp-Bàn Pháp Hiện Tại
 • Trường Hợp Của Vị Kiến Chấp
 • Phần Xúc Làm Duyên
 • Luân Khởi Của Người Chấp Thủ Và Hành Theo Tri Kiến
 • Thành Kiếp V.V…
Phần Chú Giải
 • Câu Chuyện Liên Quan Du Sĩ Ngoại Đạo
 • Giải Thích Ý Nghĩa Cụm Từ Evam
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Me
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Sutam
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Evamme Sutam
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Ekam Samayam
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Bhagava
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Evamme Sutam Ekam Samayam Bhagava
 • Giải Thích Ý Nghĩa Câu Antara Ca Rajagaham Antara Ca Nalandam
 • Giải Thích Ý Nghĩa Cụm Từ Addhanamaggapatipanno Hoti
 • Giải Thích Ý Nghĩa Cụm Từ Vanna
 • Du Sĩ Ngoại Đạo Với Đức Thế Tôn
 • Giải Thích Câu Nhiều Vị Tỳ Khưu Và Tăng Chúng
 • Vai Trò Năm Phật Sự
 • Nhân Sanh Kinh
 • Vai Trò Tiểu Giới
 • Giải Thích Cụm Từ Puthujjana
 • Giải Thích Cụm Từ Tathagata
 • Có 5 Loại Câu Hỏi
 • Tiểu Giới
 • Trung Giới
 • Đại Giới
 • Chủ Trương Quá Khứ Thường Tồn
 • Chủ Trương Một Vài Thường Tồn
 • Chủ Trương Hữu Tận Và Vô Hữu Tận
 • Chủ Trương Ngụy Biện Bất Tử
 • Chủ Trương Bản Ngã Và Thế Giới Tự Sanh Lên
 • Chủ Trương Về Vị Lai
 • Chủ Trương Hữu Tưởng
 • Chủ Trương Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ
 • Chủ Trương Đoạn Diệt
 • Chủ Trương Níp-Bàn Pháp Hiện Tại
 • Phần Tranh Luận Chưa Thỏa Mãn
 • Phần Duyên Xúc
 • Luân Khởi Của Người Chấp Thủ Và Hành Theo Tri Kiến
 • Thành Kiếp
 • Tên Các Thí Chủ Hùn Phước Ấn Tống Kinh
 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây