094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (BÌA MỀM) - HT THÍCH TRÍ TỊNH KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (BÌA MỀM) - HT THÍCH TRÍ TỊNH Hán Dịch: Cưu Ma La Thập
Việt Dịch: Thích Trí Tịnh
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Số Trang: 610 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 15,5x23,5cm
Năm Xuất Bản: 2016
Độ Dày: 2,8cm
KPH1 THÍCH TRÍ TỊNH 70.000 đ Số lượng: 498 Quyển
 • KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (BÌA MỀM) - HT THÍCH TRÍ TỊNH

 •  1585 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KPH1
 • Giá bán: 70.000 đ

 • Hán Dịch: Cưu Ma La Thập
  Việt Dịch: Thích Trí Tịnh
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Số Trang: 610 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 15,5x23,5cm
  Năm Xuất Bản: 2016
  Độ Dày: 2,8cm


Số lượng
TÂM NGUYỆN CỦA DỊCH GIẢ
Chư pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia, tôi có ý nguyện nhỏ, dầu nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai có đọc có tụng có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau, cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa, con đường đạo nhiều trở ngại chông gai lồng giữa cõi đời thế tục mà lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát nạn, cạm bẫy của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chơn thành nói lên câu cần dìu dắt nhau. Vì vào giây phút mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại ngửng mặt tự xưng là Tỳ-kheo chơn chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhứt tâm sám hối mười phương pháp giới. (Trích cuối tập 9 Kinh Đại-Bửu-Tích). Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ-Tát.
Chùa Vạn Đức - Ngày Trùng Cửu, Năm Kỷ Tị (08-10-1989)
Thích Trí Tịnh, Cẩn Chí.


 
kinh diệu pháp liên hoa 1 min


THAY LỜI TỰA
Kinh Pháp Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát. Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.

Phương tiện của Phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng và dinh dưỡng bởi trí huệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng sanh tinh tấn nỗ lực tu hành thì cũng sẽ thành Phật như ta vậy. Nhưng chúng sanh đắm chìm trong ngũ dục lạc, nên tạo nhiều tội lỗi để rồi hiện thành căn tánh cao thấp, nghiệp duyên nặng nhẹ khác nhau. Đức Phật lại phải từ đó mà lập ra có muôn ngàn phương tiện để hóa độ. Nghĩa là từ nhứt thượng thừa mà đức Phật đã phải phương tiện huyền khai làm thành ba thừa để rồi sau đó, khi căn tánh chúng sanh thuần thục ngài lại dần dần đưa lên nhứt thừa vô- thượng chánh-đẳng chánh-giác.


 
kinh diệu pháp liên hoa 2 min


Hai mươi tám phẩm kinh Pháp-Hoa chan chứa tâm hạnh của Phật và đại Bồ-Tát, trải dài những con đường phương tiện giáo hóa thênh thang ngõ hầu mang chúng sanh từ phàm đến thánh, từ tam thừa Thanh-văn Duyên-giác và Bồ-Tát đến quả vị nhứt thừa vô thượng Phật quả. Nội dung kinh Pháp-Hoa cho ta thấy không phương tiện độ sanh nào mà không có, không cửa pháp môn giải thoát rốt ráo nào mà không mở, không cảnh giới Phật nào mầu nhiệm thiện duyên thâm mật với chúng sanh cõi ta bà này mà không ảnh hiện, không hạnh nguyện giáo hóa độ sanh nào của Phật và Bồ-Tát mà không thể đạt ba la mật. Thật là một bộ kinh khế hợp cho đủ mọi trình độ căn tánh nghiệp duyên của chúng sanh. Vì thế xưa nay kinh Pháp-Hoa đã được không biết bao nhà Phật học huyên bác chú thích sớ giải làm cho kinh Pháp-Hoa rạng rỡ từ ngàn năm này đến ngàn năm khác và phổ cập nhân gian. Đến nỗi nghĩa lý của kinh Pháp-Hoa quá ư vi diệu tuyệt vời, kinh bản được đời đời ấn hành phổ biến uy thế tạo thành một tôn phái với danh xưng là Pháp-Hoa-Tôn hay Thiên-Thai-Tôn, một tôn phái có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản và Trung Hoa do Trí Giả Đại Sư thành lập.

Trong thời thế sự cuồng quây, đạo tâm ngày một suy vi, phong hóa niềm tin lay chuyển đến tận gốc rễ như thời này đây, để cho mọi người còn chút phước duyên đang bền bồng trên bể đời có thuyền nương tựa, có đất phì nhiêu của bến bờ để gieo giống Bồ-đề, nên Phật Học Viện Quốc Tế nguyện in lại kinh Pháp-Hoa này ngõ hầu làm thuyền bát nhã, làm ruộng phước phì nhiêu, làm hải đăng và bến đổ cho khắp cả mọi kiếp thuyền đời trở thành những thiện hữu Bồ-đề kết duyên cùng Phật đạo Chánh-đẳng Chánh-giác. Khắp nguyện mười phương bạn lành gần xa mở rộng lòng ra phát tâm Bồ-đề thọ trì và ấn tống kinh Pháp-Hoa này để tạo cơ hội sớm ngộ nhập tri kiến Phật, ngõ hầu thăng hoa đời sống đạo quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.
Phật lịch 2530, Vía Phật A Di Đà 1986 Bính Dần
Thích Đức Niệm


 
kinh diệu pháp liên hoa 3TRÍCH “QUYỂN THỨ NHẤT – PHẨM TỰA”:
1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ đức Phật ở trong núi Kỳ-Xà Quật, nơi thành vương xá cùng chúng đại Tỳ-kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A-La-Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong dứt sự ràng buộc trong các cõi tâm được tự tại. Tên của các vị đó là: A-Nhã Kiều-Trần-Như, Ma-Ha Ca-Diếp, Ưu-Lâu-Tần-Loa Ca-Diếp, Dà-Gia Ca-Diếp, Na-Đề Ca-Diếp, Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, A-Nậu-Lâu-Đà, Kiếp-Tân-Na, Kiều-Phạm Ba-Đề, Ly-Bà-Đa Tất-Lăng-Già-Bà-Ta-Bạc-Câu-La, Ma-Ha-Câu-Hy-La, Nan-Đà, Tôn-Đà-La Nan-Đà, Phú-Lâu-Na, Di-Đa-La-Ni-Tử, Tu-Bồ-Đề, A-Nan, La-Hầu-La v.v.. đó là những vị đại A-la-hán hàng tri thức của chúng. Lại có bậc hữu-học và vô-học hai ngàn người. Bà Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-Xà-Ba-Đề cùng với quyến thuộc sáu ngàn người câu-hội. Mẹ của La-Hầu-La là bà Tỳ-kheo-ni Gia-Du-Đà-La cùng với quyến thuộc câu-hội.

2. Bậc đại Bồ-Tát tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, đều chứng được pháp Đà-la-ni nhạo-thuyết biện tài chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật, ở các nơi đức Phật trồng các cội công-đức.Thường được các Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu thân, khéo chứng trí tuệ của Phật thông đạt đại-trí đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế-giới có thể độ vô số trăm ngàn chúng sanh.


 
kinh diệu pháp liên hoa 4 min


3. Tên của các vị đó là: Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đắc-Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-Tát, Bất-Hưu Tức Bồ-Tát, Bửu-Chưởng Bồ-Tát, Dược-Vương Bồ-Tát, Dõng-thí Bồ-Tát. Bửu-Nguyệt Bồ-Tát, Nguyệt-Quang Bồ-Tát, Mãn-Nguyệt Bồ-Tát, Đại-Lực Bồ-Tát, Vô-Lượng-Lực Bồ-Tát, Việt-Tam-Giới Bồ-Tát, Bạt-Đà Bà-La Bồ-Tát, Di-Lặc Bồ-Tát, Bửu-Tích Bồ-Tát, Đạo-Sư Bồ-Tát v.v… các vị đại Bồ-Tát như thế tám vạn người câu hội. Lúc bấy giờ, Thích-Đề Hoàn-Nhơn cùng quyến thuộc hai vạn vị thiên-tử câu hội. Lại có Minh-Nguyệt thiên tử, Phổ-Hương thiên tử, Bửu-Quang thiên-tử, bốn vị đại Thiên-Vương cùng với quyến-thuộc một vạn thiên-tử câu hội. Tự-Tại thiên-tử, Đại-Tự-Tại thiên-tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên-tử câu hội.

Chủ cõi Ta-Bà: Phạm-Thiên-Vương, Thi-Khí-Đại-Phạm, Quang-Minh Đại-Phạm v.v…cùng với quyến thuộc một vạn hai ngàn vị thiên-tử câu hội. Có tám vị Long-vương: Nan-Đà Long-vương, Bạt-Nan-Đà Long-vương, Sa-Dà-La Long-vương, Hòa-Tu-Cát Long-vương, Đức-Xoa-Ca Long-vương, A Na-Bà-Đạt-Đa Long-vương, Ma-Na-Tư Long-vương, Ưu-Bát-La Long-vương v.v… đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội. Có bốn vị Khẩn-Na-La vương, Pháp-Khẩn-Na-La vương, Diệu-Pháp Khẩn-Na-La vương, Đại-Pháp Khẩn-Na-La vương, Trì-Pháp Khẩn-Na-La vương đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.


 
kinh diệu pháp liên hoa 5


Có bốn vị Càn-Thát-Bà vương: Nhạc-Càn-Thát-Bà vương, Nhạc-Âm-Càn-Thát-Bà vương, Mỹ Càn-Thát-Bà vương, Mỹ-Âm Càn-Thát-Bà vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội. Có bốn vị A-Tu-La vương: Bà-Trĩ A-Tu-La vương, Dà-La-Khiên-Đà A-Tu-La vương, Tỳ-Ma-Chất-Đa-La A-Tu-La vương, La-Hầu A-Tu-La vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội. Có bốn vị Ca-Lâu-La vương: Đại-Oai-Đức Ca-Lâu-La vương, Đại-Thân Ca-Lâu-La vương, Đại-Mãn Ca-Lâu-La vương, Như-Ý Ca-Lâu-La vương, đều cùng bao nhiêu quyến thuộc câu hội. Vua A-Xà-Thế, con bà Vi-Đề-Hi, cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc câu hội. Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía.

4. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, hàng tứ chúng vây quanh cúng-dường cung kính ngợi khen tôn trọng, vì các vị Bồ-Tát mà nói kinh Đại-thừa tên là: “Vô-Lượng-Nghĩa”, là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ-niệm. Nói kinh này xong, đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định “Vô-Lượng Nghĩa-Xứ”, thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha Mạn-thù-sa, để rải trên đức Phật cùng hàng đại chúng; khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Lúc bấy giờ, trong chúng hội, các hàng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, Trời, Rồng, Dạ-Xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn và các vị tiểu-vương cùng Chuyển-luân-thánh-vương, các đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật.


 
kinh diệu pháp liên hoa 6


5. Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày phóng ra luồng hào-quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A-Tỳ, trên suốt thấu trời Sắc-cứu-cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng-sanh, ở các cõi kia. Lại thấy các đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi kia, các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ-Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ-Tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết-bàn, lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết-bàn, đem xá-lợi của Phật mà dựng tháp bằng bảy báu.

6. Khi ấy, ngài Di-Lặc Bồ-Tát nghĩ rằng: “Hôm nay đức Thế-Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này. Nay đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hi hữu không thể nghĩ bàn này nên hỏi ai, ai đáp được?” Ngài lại nghĩ : “Ông Pháp-Vương-tử Văn-Thù Sư-Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tướng hi hữu này, ta nay nên hỏi ông”. Lúc đó, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ và các trời, rồng, quỉ, thần v.v.. đều nghĩ rằng: “Tướng thần thông sáng chói của đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai?”

7. Bấy giờ, ngài Di-Lặc Bồ-Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, ngài lại xét tâm niệm của bốn-chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ và của cả chúng hội trời, rồng, quỉ, thần v.v.. mà hỏi Văn-Thù Sư-Lợi rằng: Vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này, Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật?...


 
kinh diệu pháp liên hoa 7 minMỤC LỤC:
NGHI THỨC SÁM HỐI
NGHI THỨC TRÌ TỤNG
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ NHẤT
 • Phẩm “Tựa” Thứ Nhất
 • Phẩm “Phương Tiện” Thứ Hai
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Chép Kinh Thoát Nạn Giặc Cướp
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ HAI
 • Phẩm “Thí Dụ” Thứ Ba
 • Phẩm “Tín Giải” Thứ Tư
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Chép Kinh Thoát Khổ
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ BA
 • Phẩm “Dược-Thảo-Dụ” Thứ Năm
 • Phẩm “Thọ-Ký” Thứ Sáu
 • Phẩm “Hóa-Thành Dụ” Thứ Bảy
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Đọc Kinh Thoát Khổ
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ TƯ
 • Phẩm “Ngũ-Bá Đệ-Tử Thọ-Ký” Thứ Tám
 • Phẩm “Thọ Học Vô-Học Nhơ Ký” Thứ Chín
 • Phẩm “Pháp Sư” Thứ Mười
 • Phẩm “Hiện Bửu-Tháp” Thứ Mười Một
 • Phẩm “Đề-Bà-Đạt-Đa” Thứ Mười Hai
 • Phẩm “Trì” Thứ Mười Ba
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Tụng Đề Kinh Mình Và Người Đều Thoát Khổ
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ NĂM
 • Phẩm “An-Lạc Hạnh” Thứ Mười Bốn
 • Phẩm “Tùng Địa Dũng Xuất” Thứ Mười Lăm
 • Phẩm “Như-Lai Thọ-Lượng” Thứ Mgười Sáu
 • Phẩm “Phân-Biệt Công-Đức” Thứ Mười Bảy
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Chép Kinh Cứu Bạn Đồng Học
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ SÁU
 • Phẩm “Tùy-Hỉ Công-Đức” Thứ Mười Tám
 • Phẩm “Pháp-Sư Công-Đức” Thứ Mười Chín
 • Phẩm “Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát” Thứ Hai Mươi
 • Phẩm “Như-Lai Thần-Lực” Thứ Hai Mươi Mốt
 • Phẩm “Chúc-Lụy” Thứ Hai Mươi Hai
 • Phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn Sự” Thứ Hai Mươi Ba
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Chép Kinh Thoát Nữ Thân
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ BẢY
 • Phẩm “Diệu-Âm Bồ-Tát” Thứ Hai Mươi Bốn
 • Phẩm “Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn” Thứ Hai Mươi Lăm
 • Phẩm “Đà-La-Ni” Thứ Hai Mươi Sáu
 • Phẩm “Diệu-Trang-Nghiêm Vương Bổn-Sự” Thứ Hai Mươi Bảy
 • Phẩm “Phổ-Hiền Bồ-Tát Khuyến Phát” Thứ Hai Mươi Tám
 • Thích Nghĩa
 • Sự Tích Nghe Kinh Khỏi Thân Chim – Tụng Kinh Cứu Toàn Thành
PHẦN HỒI HƯỚNG
 • Bát Nhã Tâm Kinh
 • Hồi Hướng
 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây