094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH DƯỢC SƯ & SÁM PHÁP DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN KINH DƯỢC SƯ & SÁM PHÁP DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN Dịch: Tuệ Nhuận - Thích Mật Tri
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo 
Số Trang: 162 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2020
Độ Dày: 0,8cm
KDS1 KINH TỤNG 25.000 đ Số lượng: 98 Quyển
 • KINH DƯỢC SƯ & SÁM PHÁP DƯỢC SƯ - BỒ TÁT GIỚI TUỆ NHUẬN

 •  5044 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KDS1
 • Giá bán: 25.000 đ

 • Dịch: Tuệ Nhuận - Thích Mật Tri
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo 
  Số Trang: 162 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2020
  Độ Dày: 0,8cm


Số lượng
TRÍCH “KINH DƯỢC SƯ & SÁM PHÁP DƯỢC SƯ - KHÓA TỤNG KINH DƯỢC SƯ”:

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
Án Lam. (21 lần)

VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN
Án si lâm bộ lâm. (7 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN
Án ma ni bát minh hồng (7 lần)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ

Án, a na lệ, tỳ sá đề,
Bệ ra bạt sà ra đà rị,
Bàn đà bàn đà nể,
Bạt sà ra báng ni phấn,
Hổ hồng đô lô ung phấn,
Ta bà ha.  (7 lần) 
kinh dược sư và sám pháp dược sư 1 minCHÚ ĐẠI BI
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a rị da,
Bà lô kiết đế thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da,
Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da,
Án, tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da,
(Đức Long Thụ Bồ Tát)

Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì,
Hê rị ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng,
A thệ dựng,
(Bộ Dạ Xoa cầm kiếm hộ trì)

Tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê,
Lô ca đế, ca ra đế,
Di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa,
Tát bà tát bà,
(Đức Quan Âm Hương Tích hiện thân)
Ma ra ma ra,
Ma hê ma hê rị đà dựng,
Cu lô cu lô yết mông,
Độ lô độ lô phạt xà da đế,
Ma ha phạt xà da đế,
Đà la đà la,
(Đức Quan Âm hiện Đại trượng phu thân)

Địa rị ni, thất Phật ra da,
Dá da dá ra,
Mạ mạ phạt ma ra,
Mục đế lệ, y hê y hê,
Thất na thất na,
 A ra sâm Phật ra xá lợi,
Phạt ra phạt sâm, Phật ra xá da,
Hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị,
Ta ra ta ra, tất lị tất lị,
Tô rô tô rô,
Bồ đề dạ bồ đề dạ,
(Đức Quan Âm kết chúng sinh duyên)

Bồ đà dạ bồ đà dạ,
Di đế dị dạ, na ra cẩn trì,
Địa rị sắc ni na,
Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ,
Thất bàn ra da, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Na ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
(Đức Dược Vương Bồ Tát hành nguyện chư bệnh)


Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
(Đức Dược Thượng Bồ Tát bản thân hành liệu chư bệnh)

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a rị da,
Bà lô kiết đế,
 Thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra,
Bạt đà dạ, ta bà ha.
(đại bi sám pháp lưu truyền bản hữu, Na ma bà tát đá, Ngũ tự nguyên tạng bản vô) 
kinh dược sư và sám pháp dược sư 2 minDƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH
Đúng thực như thế, chính tôi được nghe:
Một thời bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm đi độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm, Ngài dừng lại ở dưới cây âm nhạc cùng với tám nghìn vị Đại Bật sô, ba vạn sáu nghìn vị Đại Bồ Tát, và các Quốc Vương, các quan Đại thần, các Bà La Môn, các thầy Cư sĩ, Thiên, Long, Bát Bộ Nhơn với Phi Nhơn, đông không xiết kể, thảy đều cung kính vây kín xung quanh Đức Phật thuyết pháp.

Con đấng Pháp Vương, bấy giờ là ngài Mạn Thù Sư Lợi, theo oai thần Phật, đương ngồi đứng dậy, hở một vai áo, đầu gối bên hữu quỳ sát tận đất, nhìn Bạc Già Phạm, cúi mình, chắp tay bạch rằng: Thế Tôn, xin Phật diễn thuyết, cũng giống như thế, diễn những danh hiệu, và những điều nguyện căn bản lớn lao, công đức tuyệt vời của các Đức Phật, cho những người nghe tiêu hết nghiệp chướng, vì muốn lợi lạc các loài hữu tình, khi Tượng Pháp chuyển.

Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Đồng tử Mạn Thù Sư Lợi, Ngài khen người rằng: “Hay lắm! Hay lắm! Mạn Thù Sư Lợi, lòng đại bi ông khuyến thỉnh ta nói danh hiệu chư Phật, bản nguyện công đức, để bạt cho hết nghiệp chướng ràng buộc các loài hữu tình và để làm cho lợi ích an lạc các loài hữu tình, khi Tượng Pháp chuyển. Ông hãy nghe kỹ, ngẫm nghĩ thực khéo, ta sẽ nói đây.

Mạn Thù Sư Lợi bạch rằng: Xin vâng, xin Thế Tôn nói, chúng con thích nghe. Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Sư Lợi: về phương Đông kia, cách đây xa nhiều vô số Phật độ, nhiều bằng mười số cát sông Găng giờ, ở đấy có một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly. Đức Phật cõi ấy, hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng chính đẳng giác, Minh hành viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Bạc già phạm. Ông Mạn Thù ơi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn đương hành đạo Bồ Tát. Ngài đã phát ra mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu tình cầu gì cũng được. 
kinh dược sư và sám pháp dược sư 3NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ, soi suốt tất cả vô số thế giới vô lượng vô biên; dùng ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi tùy hình để trang nghiêm thân khiến cho hết thẩy các loài hữu tình, đều được tất cả như ta không khác.

NGUYỆN LỚN THỨ HAI
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì tự thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, sạch không vết bẩn, quang minh rộng lớn, công đức cao vời; thân khéo ở yên trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả mặt trời, mặt trăng; chúng sinh tối tăm đều được sáng bừng, đâu cũng làm được mọi sự như ý.

NGUYỆN LỚN THỨ BA
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, ta dùng rất nhiều Trí Huệ phương tiện, vô lượng vô biên, khiến cho hữu tình đều được mọi vật, thụ dụng vô cùng: chẳng để chúng sinh có chỗ thiếu thốn.

NGUYỆN LỚN THỨ TƯ
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình tu hành tà đạo, thì ta khiến cho đều được ở yên trong đạo Bồ Đề; nếu ai hành đạo, Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng đều lấy đạo Đại Thừa, mà dựng cho yên. 
kinh dược sư và sám pháp dược sư 4 minNGUYỆN LỚN THỨ NĂM
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề,  nếu có vô lượng, vô biên hữu tình tu hành Phạm Hạnh trong Pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chẳng thiếu, đủ giới tạm tụ, nêu có ai mà trót đã phạm giới nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác.

NGUYỆN LỚN THỨ SÁU
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng bồ đề, nếu những hữu tình thân thể hèn kém mọi căn chẳng đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù, điếc, ngọng, câm, què quặt, khòm lưng, lác hủi, điên, cuồng, bao nhiêu bịnh khổ, nghe tên ta rồi hết thảy đều được đẹp đẽ, sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ BẢY
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mắc mọi bịnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai mọi bịnh đều hết thân tâm yên vui, gia quyến tiền của, thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ TÁM
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu có thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, khiến những hữu tình thoát chài lưới ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc; nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dắt dẫn lên đường chánh kiến, rồi tu tập dần mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị pháp luật bắt trói buộc, đánh đập, giam cầm lao ngục hoặc bị tử hình, và còn rất nhiều tai nạn khác nữa lấn hiếp nhục nhã lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khô, nếu mà nghe được danh hiệu của ta, vì sức oai thần, phúc đức của ta đều được giải thoát, hết thảy lo khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI MỘT
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ, vì kiếm ăn mà tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta, chuyên tâm trì niệm, thì ta hãy cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi sau ta mới cho ăn Pháp vị để lập thành người rốt ráo yên vui…
 
kinh dược sư và sám pháp dược sư 5 min
Mục Lục:
Khóa Tụng Kinh Dược Sư
Chú Đại Bi
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Bản Nguyện Công Đức Kinh
Khóa Lễ Dược Sư
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Dược Sư Sám Pháp
Phép Sám Dược Sư
Bát Nhã Tâm Kinh
Phát Nguyện Sám Hối
Hồi Hướng
Phục Nguyện
Phổ Nguyện
Tam Quy Y
 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây