094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

TỊNH ĐỘ TÔNG KINH LUẬN·- NHIỀU TÁC GIẢ TỊNH ĐỘ TÔNG KINH LUẬN·- NHIỀU TÁC GIẢ Dịch Giả:
 • Thích Trí Tịnh
 • Thích Tuệ Đăng
 • Thích Nữ Như Phúc
 • Thích Nữ Hương Trí
 • Như Hòa (Bửu Quang Tự)
Sưu Tập & Trình Bày:
 • Đức Phong
Giảo Duyệt:
 • Bửu Quang Đệ Tử Như Hòa
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Hình Thức: Bìa Cứng
Số Trang: 819 Trang
Khổ Sách: 18,8x26cm
Năm Xuất Bản: 2020
Độ Dày: 4,5cm
TĐTK SÁCH VỀ LUẬN 1.000.000 đ Số lượng: 3 Quyển
 • TỊNH ĐỘ TÔNG KINH LUẬN·- NHIỀU TÁC GIẢ

 •  1403 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TĐTK
 • Giá bán: 1.000.000 đ

 • Dịch Giả:

  • Thích Trí Tịnh
  • Thích Tuệ Đăng
  • Thích Nữ Như Phúc
  • Thích Nữ Hương Trí
  • Như Hòa (Bửu Quang Tự)
  Sưu Tập & Trình Bày:
  • Đức Phong
  Giảo Duyệt:
  • Bửu Quang Đệ Tử Như Hòa
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Số Trang: 819 Trang
  Khổ Sách: 18,8x26cm
  Năm Xuất Bản: 2020
  Độ Dày: 4,5cm


Số lượng
Trích Đoạn “Tịnh Độ Tông Kinh Luận - Phật Thuyết A Di Đà Kinh”:
(Kinh) Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc. Kỳ thụ Cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Giai thị Đại A La Hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tấn Đầu Lô Phủ La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát. Cập Thích Đề Hoàn Nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.

 
tịnh độ tông kinh luận 1 min


()如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘僧千 二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目乾 連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶拘締羅。離婆多。周梨槃陀迦。 難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩 訶劫賓那。薄俱羅。阿耨樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。

(Kinh: Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xả Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại tỳ-kheo câu hội: Đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát... cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân v.v... đại chúng cùng đến dự hội).

 
tịnh độ tông kinh luận 2 min


(Kinh) Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất:
- Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp.
Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chu lạc cố danh Cực Lạc.
Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh viết Cực Lạc.
Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê, hợp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.

()爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。又舍利弗。極樂國土有七寶池。八功德水充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃頗梨合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃頗梨車磲赤珠馬瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。


 
tịnh độ tông kinh luận 3


(Kinh: Bấy giờ đúc Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp. Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng bao lơn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tắm công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cù, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: Hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ảnh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch).

(Kinh) Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời thiên vũ Mạn Đà La hoa, kỳ quốc chúng sanh thường dĩ thanh đản các dĩ y kích thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàn đảo bổn quốc, phạn thực kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 
tịnh độ tông kinh luận 4 min


()舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土常作天樂。黃金為地。晝夜六時天雨曼陀羅華。其國眾生常以清旦各以衣械盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土成就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢。五根。五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生聞是音已。皆悉念佛念法念僧。

(Kinh: Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành, Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói những pháp như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần v.v... Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!)

 
tịnh độ tông kinh luận 5


(Kinh) Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu thật thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.
Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô tam ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác.
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động chư bảo hàng thụ cập bảo la võng xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả, giai tự nhiên sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.
Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vận hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà.

()舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡道。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀。

 
tịnh độ tông kinh luận 6


(Kinh: Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chìm đó thật là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đẩy thôi, Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà)…


 
tịnh độ tông kinh luận 7Mục Lục:
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh
Vô Lượng Thọ Kinh
Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Phật Thuyết A Di Dà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh
Đại Bảo Tích Kinh – Vô Lượng Thọ Như Lai Hội
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng  Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh – Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh – Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ


 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây