LUẬT HỮU BỘ BÁCH NHẤT YẾT MA - THÍCH ĐỖNG MINH LUẬT HỮU BỘ BÁCH NHẤT YẾT MA - THÍCH ĐỖNG MINH Tác Giả: Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt Dịch: HT Thích Đổng Minh
NXB: Tôn Giáo
Số Trang: 271 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2007
Độ Dày: 1,4cm
BNYM SÁCH VỀ LUẬT 35.000 đ Số lượng: 100000 Quyển
 • LUẬT HỮU BỘ BÁCH NHẤT YẾT MA - THÍCH ĐỖNG MINH

 •  657 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: BNYM
 • Giá bán: 35.000 đ

 • Tác Giả: Pháp Sư Nghĩa Tịnh
  Việt Dịch: HT Thích Đổng Minh
  NXB: Tôn Giáo
  Số Trang: 271 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2007
  Độ Dày: 1,4cm


Số lượng
Đức Phật dạy: “Khi nào chánh pháp còn tồn tại ở thế gian thì có tịnh địa. Nếu chánh pháp không còn thì gọi là bất tịnh địa”.

LỜI NÓI ĐẦU
Một hôm, tôn giả Ô-ba-ly bạch Phật: “Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy về tịnh và bất tịnh địa, con không hiểu như thế nào gọi là tịnh hay bất tịnh?”

Đức Phật dạy: “Khi nào chánh pháp còn tồn tại ở thế gian thì có tịnh địa. Nếu chánh pháp không còn thì gọi là bất tịnh địa”.
Ô-ba-ly bạch Phật: “Thế nào gọi là chánh pháp còn tồn tại ở thế gian và thế nào là chánh pháp không còn?”

Phật dạy: “Này Ô-ba-ly, khi nào các pháp yết-ma còn được duy trì và có người tiến hành như pháp thì gọi là chánh pháp còn ở thế gian. Nếu pháp yết-ma không còn duy trì và không được tiến hành như pháp thì gọi là chánh pháp bị hoại diệt”. (Luật Hữu Bộ Bách nhất Yết ma, Đại chính 24, No 1453, trang 468 trên- Hữu bộ Ny đà-na, Đại Chính 24, No 1452, trang 417 giữa). Tại sao sự diệt tận của chánh pháp được biểu hiện bằng dấu hiệu các pháp yết-ma không được thực hiện?


 
luật hữu bộ bách nhất yết ma


Không có pháp yết-ma sẽ không có các tỳ-kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không thành tựu. Không có sự tồn tại của Tăng thì chánh pháp mà Phật giảng dạy không có người tu và chứng. Như vậy có nghĩa là chánh pháp không tồn tại. Cho nên việc học hỏi các học xứ trong Giới kinh và thông suốt các pháp yết-ma là phận sự hàng đầu của vị tỳ-kheo trong suốt 5 năm đầu từ khi đắc giới cụ túc. Đây là điều kiện căn bản tác thành tư cách bậc thầy hàng Thượng tọa trong Tăng chúng. Nếu tỳ-kheo không hoàn tất phận sự học hỏi này thì không bao giờ được phép rời y chỉ sư, dù cho tuổi đời 80 và tuổi hạ đã 60, nghĩa là luôn luôn phải sống nương tựa vào bậc Thượng tọa, không được phép thế độ người xuất gia. Đây là điều quy định trong tất cả Luật tạng, cần phải nghiêm cẩn chấp trì vì sự tồn tại bền vững của Phật pháp…

Bách nhất yết ma theo nghĩa đen là 101 pháp yết ma nhưng còn có nghĩa là cả trăm việc của Tăng nhất đều phải được yết ma thì mới thành tựu. Bộ luật này gồm có 10 quyển, nói cho đủ là Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ Bách Nhất yết ma do Hữu bộ kiết tập, được Luật sư Nghĩa Tịnh dịch ra Hán văn vào triều đại nhà Đường. Nội dung bộ này trình bày 101 pháp yết ma, phân làm ba loại là đơn bạch, bạch nhị, bạch tứ.Đơnbạch yết ma bao gồm các pháp “Đơn bạch sai người hướng dẫn giới tử thọ giới” v.v…22 loại; bạch nhị yết ma bao gồm các pháp “kết tiểu giới trường” v.v..47 loại; bạch tứ ýêt ma bao gồm các pháp “Thọ cận viên” v.v.. 32 loại.

Trước đây, hầu hết trong tác phẩm về luật, các luật sư Trung Quốc và Việt Nam thường trích văn yết ma và cách giải thích theo bộ Yết ma này để chú thích cho Luật tứ phần. Tòan văn bộ luật này chưa có bản Việt ngữ, bản dịch này bổ sung vào sự khiếm khuyết đó. Chúng tôi hy vọng bản dịch này góp một phần tài liệu về luật cho quý vị tăng ny ở các trường Phật học VN và các vị có lưu tâm nghiên cứu về Luật học đồng thời cũng là hộ trì cho đời sống phạm hạnh của tăng ny chúng ta để làm cho Chánh pháp được tồn tại ở thế gian, lợi lạc hữu tình.

Yết-ma là phiên âm từ Karman của tiếng Phạn. Hán dịch là “tác pháp biện sự”, và thường được các luật sư Trung Quốc giải thích rằng: “Vạn sự do tư thành biện cố”. Nghĩa là tất cả các công việc của Tăng đều do nó mà được thành tựu mỹ mãn. Trong nghĩa đen của tiếng Phạn, Karman hay yết-ma có nghĩa là hành động hay hành vi. Có hành động thuộc cá nhân và cũng có hành động thuộc tập thể. Trong khi phiên dịch không làm sao tránh khỏi những sai sót, chúng tôi xin quý vị cao minh chỉ giáo để lần tái bản đựơc hoàn chỉnh, thành thật cảm ơn.
(trích Lời Nói Đầu CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ – BÁCH NHẤT YẾT-MA)


 
luật hữu bộ bách nhất yết ma 1


TRÍCH ĐOẠN:

QUYỂN THỨ NHẤT
Bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm (Thế Tôn) ở thành Thất-la-phiệt, rừng Thệ-đa, vườn Cấp Cô Độc, Ngài bảo các Bí-sô rằng:
 • Từ nay trở đi, này các Bí-sô, có người nào nhiệt tâm muốn cầu xuất gia và thọ cận viên trong pháp luật được thuyết giảng hoàn hảo này thì A-giá-lợi-da và Ô-ba-đà-da nên cho họ xuất gia và thọ cận viên. Các Bí-sô không biết có bao nhiêu A-giá-lợi-da và bao nhiêu Ô-ba-đà-da. Phật dạy: Có năm hạng A-giá-lợi-da và hai hạng Ô-ba-đà-da.
Năm hạng A-giá-lợi-da là gì?
 • Thập giới A-giá-lợi-da
 • Bình giáo A-giá-lợi-da
 • Yết-ma A-giá-lợi-da
 • Y chỉ A-giá-lợi-da
 • Giáo độc A-gia-lợi-da
 
 • Thập giới A-giá-lợi-da là gì? Là vị truyền thọ ba quy y và mười học xứ.
 
 • Bình giáo A-giá-lợi-da là gì? Là vị kiểm vấn những pháp già nạn tại chỗ khuất vắng (khi thọ cụ túc giới)
 
 • Yết mà A-giá-lợi-da là gì? Là vị tác bạch tứ yết-ma (khi thọ giới cụ túc)
 
 • Y chỉ A-giá-lợi-da là gì? Là vị mà ta y chỉ tối thiểu trong một đêm để cư trú.
 
 • Giáo độc A-giá-lợi-da là gì? Là vị dạy ta đọc tụng tối thiểu là bốn câu kệ pháp.

Hai hạng Ô-ba-đà-da là gì?
Thứ nhất là vị cho ta cạo tóc xuất gia thọ mười học xứ. Thứ 2 là vị cho ta thọ cận viên…

Thứ đến thuyết minh về bốn pháp phải làm của Sa-môn:

Này tân bí-sô… lắng nghe! Đây là tri kiến của đức Như Lai chánh đẳng giác, vì các bí-sô thọ cận viên mà nói về bốn pháp phải làm của Sa-môn. Bốn pháp đó là?

Này tân bí-sô…, từ hôm nay, nếu ngươi bị người khác chửi mắng, không được chửi mắng lại; bị người khác gây sân hận, không được sân hận lại; bị người khác nhạo báng, không được nhạo báng lại; bị người khác đánh, không được đánh lại. Khi có việc não loạn như vậy phát sinh, thầy có thể nhiếp tâm không trả thù không?

Đáp: – Không trả thù.

– Này tân bí-sô… lắng nghe! Thầy trước đây đã phát khởi hy vọng, nghĩ như thế này: Đến bao giờ ta mới được xuất gia thọ cận viên trong pháp luật khéo nói của đức Thế Tôn, thành tựu tánh bí-sô. Nay thầy đã xuất gia được thọ cận viên, được Thân giáo sư, Quỹ phạm sư v.v…, Tăng-già hoà hợp, tác pháp bạch tứ yết-ma với ngữ văn như pháp, an trú chỗ cực thiện. Như bí-sô khác, họ trăm tuổi hạ và những điều mà các vị ấy học thì thầy cũng tu học. Pháp mà thầy học, các vị ấy cũng học như vậy, đồng một học xứ, đồng thuyết giới kinh. Kể từ ngày hôm nay, thầy phải phát tâm cung kính phụng hành việc ấy, không được biếng nhác. Đối với Thân giáo sư phải xem như cha, vị ấy đối với thầy cũng xem như con. Trọn đời phải hầu hạ, chăm sóc khi bệnh, thăm hỏi nhau, sinh tâm từ mẫn cho đến lúc già, lúc chết. Đối với các vị thượng trung hạ tọa đồng phạm hạnh, phải thường sinh tâm kính trọng tùy thuận, giúp đỡ, để cùng sống chung đọc tụng, thiền tư, tu các thiện nghiệp. Đối với các pháp uẩn, xứ, giới, mười hai duyên sinh, mười lực v.v… phải tìm hiểu cho thấu triệt. Đừng bỏ đi những quy tắc tốt đẹp, phải xa lìa các việc lười biếng. Với pháp chưa đắc cầu cho đắc, chưa hiểu cầu cho hiểu, chưa chứng cầu cho chứng, cho đến phải chứng cho được quả A-la-hán cứu cánh niết-bàn.

Nay ta nói cho thầy những nét đại cương của vài việc thiết yếu cần phải làm. Ngoài ra còn có những việc chưa biết khác, thầy phải khéo thưa hỏi nơi hai vị thầy và các vị thiện hữu đồng học. Lại nữa, mỗi nửa tháng khi thuyết giới kinh, tự mình phải lắng nghe thọ trì, căn cứ giáo pháp để siêng năng tu hành.


 
luật hữu bộ bách nhất yết ma 2


Nay ta nói cho thầy nghe bài kệ:
Thầy trong pháp tối thắng,
Thọ giới luật đầy đủ.
Nên chí tâm phụng trì,
Không chướng, thân khó được.
Đoan chính là xuất gia,
Thanh tịnh là viên cụ.
Những lời chân thật này,
Là tri kiến của Phật.

Này tân bí-sô…, thầy đã thọ cận viên xong, chớ nên phóng dật, phải cẩn thận phụng hành. Sau đó bảo họ đi ra trước…

(trích CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ – BÁCH NHẤT YẾT-MA)


 
luật hữu bộ bách nhất yết ma 3


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
QUYỂN THỨ NHẤT
Thọ cận viên - Bạch tứ
Vấn chướng pháp - Đơn bạch  

QUYỂN THỨ HAI
Thọ năm học xứ
Thọ mười học xứ
Học hai năm về sáu pháp và sáu tùy pháp  

QUYỂN THỨ BA
Thu nhận đệ tử - Bạch nhị
Thu nhận đệ tử không giới hạn - Bạch nhị.
Không rời y Tăng-già-chi - Bạch nhị
Thuyết minh pháp kết cương giới
Thuyết minh pháp kết đại cương giới .
Kết giới không mất y - Bạch nhị
Giải Đại Tiểu cương giới - Bạch tứ
Năm trường hợp thuyết Giới Kinh
Phương pháp gửi dục thanh tịnh
Trì dục tịnh  

QUYỂN THỨ TƯ
Trưởng tịnh - Đơn bạch
Trưởng tịnh tất cả Tăng đều có tội - Đơn bạch
Trưởng tịnh không đến - Bạch nhị
Sai người phân ngọa cụ - Bạch nhị
Sai người giữ y
Sai người phân chia y - Bạch nhị
Sai người giữ vật dụng - Bạch nhị
Ngày Tăng hạ an cư - Đơn bạch
Sai người xem xét phòng xá - Bạch nhị
Thọ nhật ra ngoài cương giới - Bạch nhị
Sai người làm tùy ý sự - Bạch nhị
Tùy ý sự trong chúng tranh cãi về tội - Đơn bạch
Phân y vật để làm y Ca-sĩ-na - Bạch nhị
Sai người trương y Yết-sĩ-na - Bạch nhị
Giao phó trương y Yết-sĩ-na - Bạch nhị
Xuất y Yết-sĩ-na - Đơn bạch  

QUYỂN THỨ NĂM
Năm năm đồng lợi dưỡng biệt thuyết giới - Bạch nhị .
Thông báo đến nhà cư sĩ - Bạch nhị .
Thuyết thô tội của người khác - Đơn bạch .
Can gián phá Tăng - Bạch tứ ..
Can gián người trợ giúp phá Tăng - Bạch tứ .
Tác pháp học gia - Đơn bạch ..
Xả pháp học gia - Đơn bạch .
Xem xét đường đi nguy hiểm trong rừng.
Truyền pháp thọ học cho người - Bạch tứ ..
Cho Thật Lực Tử y - Đơn bạch ..
Khinh chê hủy báng trước mặt - Bạch tứ .
Dựa vào cớ khác để bôi bác - Bạch tứ ..
Năm vấn đề của Ức Nhĩ về truyền giới. ..
Xem xét đất làm phòng nhỏ - Bạch nhị ..
Xem xét đất làm chùa lớn - Bạch nhị.
Cho Bí-sô doanh tác, muốn làm phu cụ trong sáu năm- Bạch nhị.  

QUYỂN THỨ SÁU
Cố ý tiết tinh phạm Tăng-già-phạt-thi-sa nhiều lần ..  

QUYỂN THỨ BẢY
Sám hối tội thuộc chúng giáo .
Đang hành biệt trú có người đến .
Năm trường hợp không nên ghi chép .
Súc trượng - Bạch nhị ..
Cho ngoại đạo cộng trú tháng 4 tháng - Bạch tứ .
Sai giáo thọ Ni - Bạch nhị .
Can gián Bí-sô-ni tạp trú - Bạch tứ ..
Can gián ngăn biệt trú - Bạch tứ ..
Bí-sô-ni tác pháp không kính lễ - Bạch nhị .
Gián tùy gia Bí-sô-ni - Bạch tứ ..
Ở với trẻ con một phòng - Bạch nhị .
Bí-sô-ni qua lại thân mật với người thế tục - Bạch nhị .
Linh bố - Bạch tứ .  

QUYỂN THỨ TÁM
Chiết phục - Bạch tứ ..
Khu tẫn - Bạch tứ ..
Cầu tạ - Bạch tứ ..
Giá bất kiến tội - Bạch tứ ..
Bất xả ác kiến - Bạch tứ .
Tẫn ác kiến Cầu tịch - Bạch tứ .
Thu nhiếp - Bạch tứ .
Tăng-già hòa hợp - Bạch tứ ..
Tăng-già hòa hợp trưởng tịnh.
Duyên khởi về tăm xỉa răng .. 
 
QUYỂN THỨ CHÍN
Vi não chúng giáo - Bạch tứ .
Phú bát - Đơn bạch ..
Ngưỡng bát - Đơn bạch ..
Gián thô ác ngữ - Bạch tứ .
Gián thuyết dục sân si bố ..
Tác điên cuồng - Bạch nhị ..
Cho bất si - Bạch tứ .
Cho cầu tạ tội tánh - Bạch tứ ..
Cho ức niệm - Bạch tứ .
Chọn người bình đoán - Bạch nhị ..
Chọn người bình đoán lần 2 - Bạch nhị ..
Chuyển người tranh tụng đến nơi khác - Bạch nhị ..
Kết tịnh trù - Bạch nhị ..
Ăn đường ..
Y ngọa cụ ..
Lợi dưỡng ..
Thủ trì vật của người chết - Đơn bạch .
Quản lý tư cụ của người qua đời - Đơn bạch ..
Bất hòa yết-ma - Hòa yết-ma . 

QUYỂN THỨ MƯỜI
Năm loại thọ dụng ..
Thế lực phân định của y .
Các loại y ..
Hành bát có phạm.
Thuyết minh về Lược giáo.
Tóm lược đề tựa 101 yết-ma pháp..
Tụng tóm lược 101 yết-ma pháp.

 
luật hữu bộ bách nhất yết ma 4


 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây