LUẬT TỲ KHEO NI GIỚI BỔN - HT THÍCH THIỆN CHƠN LUẬT TỲ KHEO NI GIỚI BỔN - HT THÍCH THIỆN CHƠN Dịch Giả: HT Thích Thiện Chơn
NXB: Tôn Giáo
Số Trang: 101 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 15,5x23cm
Năm XB: 2015
Độ Dày: 0,8cm
LTKN SÁCH VỀ LUẬT 20.000 đ Số lượng: 1000030 Quyển
 • LUẬT TỲ KHEO NI GIỚI BỔN - HT THÍCH THIỆN CHƠN

 •  1320 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: LTKN
 • Giá bán: 20.000 đ

 • Dịch Giả: HT Thích Thiện Chơn
  NXB: Tôn Giáo
  Số Trang: 101 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 15,5x23cm
  Năm XB: 2015
  Độ Dày: 0,8cm


Số lượng
luật tỳ kheo ni giới bổn

TRÍCH ĐOẠN:

NGHI THỨC TỤNG - TỲ KHEO NI GIỚI BỔN

- Mỗi tháng tụng giới hai lần:
- Ngày Rằm (15) và ngày 30. (Tháng thiếu thì 29).
Chiều 14 và 29 (tháng thiếu thì 28) chư Ni cùng lên chùa lễ Phật sám hối cho thanh tinh rồi, ngày mai lên chùa Bố-tát.
- Trước ngày Bố-tát, vị Duy Na đã thỉnh ai tụng Bồ-tát giới, ai tụng Thinh-văn giới, để xem lại.

Sau khi tiểu thực xong, vị Duy Na bạch Đại chúng: A Di Đà Phật, bạch trên Thượng tọa chư Ni, mai là ngày 15 hay 30 Bố-tát, hôm nay 7 giờ rưỡi xin mời chư Đại đức ni lên chùa bao sái Tôn tượng, phất thức, thay hoa nước. Xin chư Đại đức ni liễu tri cho.
(Năm hạ trở xuống không chấp tác bị tội Ba-dật-đề).

- Sáng mai (15 hay 30) sau khi tiểu thực xong, vị Duy Na bạch: A Di Đà Phật, bạch trên Thượng tọa chư Ni, nay là ngày Trưởng tịnh, đúng 8 giờ con xin kích hiệu, đại chúng t tựu trai đường, cung nghinh Thượng tọa chư Ni lên chùa thính giới, xin Thượng tọa liễu tri cho.

Đúng 7 giờ 45 đánh ba tiếng bảng (hay chuông) để chúng rửa tay … Đúng 8 giờ, vị Duy Na đánh ba hồi kiểng (hưỡn) tập Tăng trai đường, dứt kiểng rút ba hồi – Vị Duy Na bạch: A Di Đà Phật, bạch Thượng tọa Ni, nay là ngày Bố-tát, Tỳ kheo ni giới, con đã thỉnh thầy A; Bồ-tát giới, con đã thỉnh thầy B tụng, xin Thượng tọa Ni chứng minh cho.

Kiểng tiếp đánh từng tiếng một, thỉnh Thượng tọa chư Ni, chậm rãi lên trước bàn Tổ đứng hai bên đối diện, đánh một tiếng khánh cùng xá, quay về Tổ, đánh một tiêng khánh nữa, xá; đi lên chùa đứng đối diện, đợi Thượng tọa Ni niệm hương xong, đánh một tiếng khánh, xá, quay hướng về Phật sắp hàng ngang.


 
luật tỳ kheo ni giới bổn 1
CÙNG TÁN PHẬT
Pháp vương Vô thượng tôn,
Tam giới vô luân thất,
Thiên nhơn chi Đạo sư,
Tứ sanh chi Từ phụ,
Ư nhứt niệm quy y,
Năng diệt tam kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán than,
Ức kiếp mạc năng tận.

 
Năng lễ sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như đế châu,
Thập Phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
 
luật tỳ kheo ni giới bổn 2

 
 1. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo.
 
 1. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
 
 1. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

TÁN HƯƠNG
Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý Phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.

 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi v.v…
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)
 
luật tỳ kheo ni giới bổn 3


SÁM HỐI

Vãn tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết đệ tử giai sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát (3 lần)….


TỲ KHEO NI GIỚI BỔN
 
Thưa chư Đại tỷ, tôi nay nói giới Ba-la-đề-mộc-xoa, các Tỳ-kheo-ni đồng nhóm, một chỗ nên lắng nghe, khéo nhĩ nhớ lấy, nếu biết mình có phạm liền phải sám hối, không phạm thì yên lặng, vì yên lặng nên biết các Đại tỷ thanh tịnh, nếu có người khác hỏi cũng đáp thật như vậy. Các Tỳ-kheo-ni ở trong chúng, hỏi đến ba lần, nhớ mình có tội nặng mà không sám hối, phạm tội cố vọng ngữ. Phật nói tội cố vọng ngữ là pháp chướng đạo. Nếu Tỳ-kheo-ni nhớ mình có tội, muốn cầu thanh tịnh thì phải sám hối, sám hối thì đặng an vui.

Thưa chư Đại tỷ, tôi đã nói bài tựa của Giới Kinh rồi. Nay xin hỏi chưa Đại tỷ trong đây có thanh tịnh không? (hỏi 3 lần) Chư Đại tỷ trong đây thanh tịnh, vì yên lặng, việc này rõ như vậy.

TÁM PHÁP BA LA DI

Thưa chư Đại tỷ, tám pháp Ba-la-di đây nửa tháng thường tụng, rút ra trong Giới Kinh.
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni hành dâm dục, cho đến cùng với loài súc sanh phạm hạnh bất tịnh, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni ở chỗ đông đảo, hoặc chỗ vắng vẻ, của người không cho mà cố lòng trộm lấy, theo pháp luật định, hoặc bị vua, quan bắt được, hoặc giết, hoặc giam giữ, hoặc đuổi ra khỏi nước. Mắng rằng: Người là giặc cướp, ngu si, không biết gì, phạm tội Ba-la-di không được ở  chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni tự tay mình cố giết mạng người, hoặc cầm dao trao cho người giết, khen ngợi chết, khuyên nhủ chết, mà nói rằng: “này em xấu hổ như vậy, sống làm gì, thà chết còn hơn”. Khởi tâm nghĩ nhiều chước khéo, khen ngợi chết, khuyên nhủ chết như vậy, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni thật không biết chi mà xưng rằng: “tôi đặng phép hơn người, tôi đã chứng pháp cao của bậc Thánh trí, tôi biết việc ấy, tôi thấy việc ấy”. Qua thời gian khác hoặc có người hỏi, hoặc không ai hỏi, vì muốn cho mình thanh tịnh nên nói rằng: “tôi thật không biết, không thấy, mà nói biết, nói thấy” đó là lời dối gạt. Không thật như thế, phạm tội Ba-la-di không được ở chung, trừ người tăng thượng mạn.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni có tâm nhiễm ô cùng với người nam có tâm nhiễm ô, kề cọ từ nách sắp xuống, từ đầu gối sắp lên hoặc nhận, hoặc rờ, hoặc lôi, hoặc kéo, hoặc rờ trên, rờ dưới, hoặc nâng lên để xuống, hoặc nắm, hoặc bóp chặt, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni có tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, chịu cho nắm tay, nắm áo, dẫn vào chỗ vắng, cùng nhau đi đứng nói chuyện, hoặc dựa kề, hoặc hẹn hò, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo-ni kia phạm tội Ba-la-di mà không tự phát lồ, không nói với ai, không bạch với đại chúng. Đến khi khác, Tỳ-kheo-ni kia hoặc chết, hoặc trong chúng cử tội, hoặc thôi tu, hoặc theo ngoại đạo, lại nói rằng: “Trước tôi biết cô đó có tội như vậy, vì che giấu tội nặng cho bạn”, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
 1. Nếu Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo-ni kia bị chúng Tăng cử tội, đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà Tỳ-kheo-ni ấy không thuận theo, không sám hối. Tăng chưa Yết-ma cho phép ở chung, mà cô Tỳ-kheo-ni lại thuận theo, các Tỳ-kheo-ni khác can rằng: “thưa Đại tỷ, vị Tỳ-kheo-ni đó bị Tăng cử tội, đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà vị đó không nghe theo, không sám hối, chúng Tăng chưa Yết-ma cho phép ở chung, Đại tỷ chớ thuận theo. Khi can như vậy, Tỳ-kheo-ni ấy quyết không bỏ, các Tỳ-kheo-ni phải hai lần, ba lần can gián, bỏ thì tốt, không bỏ thì Tỳ-kheo-ni ấy mắc tội tùy cử, phạm tội Ba-la-di không được ở chung.
 
luật tỳ kheo ni giới bổn 4


Thưa chư Đại tỷ, tôi đã nói tám pháp Ba-la-di, nếu Tỳ-kheo-ni nào phạm mỗi một tội trong đây thì không được ở chung với các Tỳ-kheo-ni. Phạm rồi cũng giống như người chưa thọ Đại giới, thế nên Tỳ-kheo-ni ấy phạm tội Ba-la-di không được ở chung. Nay xin hỏi chư Đại tỷ trong đây có thanh tịnh không? Chư Đại tỷ trong đây thanh tịnh, vì im lặng, việc này rõ như vậy….

 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây