TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ TÙY CƠ YẾT-MA - HT ĐỨC NGHIÊM TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ TÙY CƠ YẾT-MA - HT ĐỨC NGHIÊM Hán Văn: Đại Sư Đạo Tuyên
Việt Dịch: Đức Nghiêm – Đức Thuần
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 241 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2017 - Độ Dày: 1,5cm
LTP2 SÁCH VỀ LUẬT 80.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ TÙY CƠ YẾT-MA - HT ĐỨC NGHIÊM

 •  815 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: LTP2
 • Giá bán: 80.000 đ

 • Hán Văn: Đại Sư Đạo Tuyên
  Việt Dịch: Đức Nghiêm – Đức Thuần
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 241 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2017 - Độ Dày: 1,5cm


Số lượng
Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết-Ma
Đức Thế Tôn thị hiện ở đời đâu chỉ vì cứu độ một người. Giáo pháp của Như Lai tùy thời cơ nhưng chung quy đều vì hiển bày lí Nhất thừa. Bởi do chúng sinh say mê theo năm dục, dục vốn là tâm ta, nên Như Lai tùy thuận những ham muốn của chúng sinh mà chỉ bày pháp dừng tâm. Thế thì tâm là gốc sinh dục, diệt dục thì nhất định dừng tâm; dừng tâm thì do minh tuệ; tuệ phát là do định sinh; công đức sinh định, nếu chẳng do giới thì không thể rộng lớn được. Vì thế, phải hết lòng tôn kính giới. 
tứ phần luật san bổ tùy cơ yết maThế nên, kinh ghi: “Giới là cội gốc của Vô thượng bồ-đề, phải nhất tâm trì tịnh giới”. Tâm trì giới cần phải theo hai đường: chỉ trì thì trong Giới bản luận bàn rất đầy đủ, còn tác trì thì Yết-ma kết thành một khoa mục lớn. Người học đời sau hay bậc tu trước đều tôn quí hai pháp này. Vì thế luật ghi: “Nếu không tụng giới và thông suốt pháp yết-ma thì trọn đời không được lìa y chỉ”.

Từ khi đức Như Lai thị hiện niết-bàn, giáo pháp truyền đến Đông độ. Bấy giờ, nhằm thời tượng pháp, lòng người cạn mỏng. Thời kì đầu thì có nhị bộ và ngũ bộ sai biệt. Thời kì giữa có mười tám bộ và năm trăm bộ khác nhau. Đến thời kì cuối, các phái thay nhau hưng khởi, mỗi mỗi đều tranh nhau làm người đi trước mở đường hoặc từ duyên mà lập, đều muốn khiến chính pháp không suy đồi.


 
tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma 1Đạo do tín tâm mà phát, hoằng đạo là ở nơi người. Nếu người điên đảo, thì pháp lẽ nào trong sáng chính trực! Do đó, yết-ma thánh giáo mãi lưu truyền từ trước đến nay. Người thời nay dần dần biên tập rất nhiều, nhưng chỉ đầy pho quyển, chứ tra cứu kỹ những ghi chép phần lớn đều căn cứ vào những điều nghe thuật từ người trước. Nếu xét đến cội gốc tông chỉ thì hoàn toàn không có bản để y cứ, phần nhiều đều theo ý mình để chế định pháp, rồi mọi người cứ theo đó đọc tụng cũng rất nhiều, xem thường lời Phật, khiến thân mắc vào lưới phi pháp. Tất cả đều chú trọng đến những kiến chấp dị-đồng tranh nhau mê chấp đúng-sai, không biết so sánh để nhận biết, nên càng tăng thêm mê lầm, khiến cho chính pháp này càng suy yếu. Vì thế, Đức Phật dạy: “Tác pháp yết-ma, nếu không đúng như pháp bạch mà bạch, không đúng pháp yết-ma mà làm yết-ma thì dần dần khiến cho chính pháp mau hoại diệt”.

Mọi người phải y cứ theo văn luật, không được thêm bớt, trái pháp tì-ni. “Phải nên học như vậy”, lời dạy của Như Lai như thế, nếu chỉ dạy sai lầm thì thật khó chấp nhận. Ngày xưa, tôi đã soạn bộ Hành sự sao tại Quan Phụ, trình bày đầy đủ các chủng loại, tạp tướng, nhưng vì giải quyết nghi ngờ, hỏi đáp những việc quan trọng, rốt cuộc người xem, đọc, nghiên cứu khó hiểu, cho nên lược nêu một pháp yết-ma để làm đề tựa. Nếu phân biệt chọn lựa xuất-nhập, hưng-phế, đúng-sai thì trong bộ Hành sự sao đã nêu rõ. Ở đây chỉ căn cứ vào pháp để hợp sự, viện dẫn chứng cứ vào trong bộ này để ứng dụng hành trì. 
tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma 2Nhưng do văn nghĩa trong Luật tạng có chỗ thiếu sót, cần phải bổ sung cho đầy đủ. Thế nên, tổng gom các bộ Kinh, luật, luận để trích dẫn chính văn. Nếu trong các bộ kinh, luật, luận không có văn, theo lí thì phải khai thông, y cứ theo các pháp khác để trình bày; tất cả điều này khi đến các chương riêng sẽ nêu đầy đủ. Vì thế bản này khác với Luật tạng xưa. Có nhiều pháp yết-ma nhưng cốt yếu có tám pháp, đầu tiên là Tâm niệm yết-ma, cuối cùng là Bạch tứ yết-ma, mỗi pháp đều có công năng thành tựu, cho nên luật nêu chung một tên là yết-ma. Nay, căn cứ vào thời gian để hiển bày chỗ cốt yếu, dùng loại tụ để biên tập. Bộ luật này chia thành mười chương, nghĩa chung cho bảy chúng, chứ đâu dám truyền đạt đến các bậc tông chủ Luật học, chỉ vì muốn làm cho mình được thấu rõ và lấy đây làm nhiệm vụ suốt đời.


 
tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma 3MỤC LỤC:
Quyển Thượng
Chương I. Tập hợp Duyên Thành Của Các Pháp
 • Pháp Yết-Ma Của Tăng
 • Đối Thú Yết-Ma
 • Tâm Niệm Yết-Ma
 • Duyên Thành Và Hoại
Chương II. Kết Và Giải Cương Giới
 • Pháp Kết Và Giải Cương Giới Nhiếp Tăng
 • Pháp Kết Giới Trường
 • Pháp Kết Ba Tiểu Giới
 • Pháp Kết Và Giải Giới Nhiếp Y
 • Pháp Kết Và Giải Giới Nhiếp Thực
Chương III. Pháp Thụ Trì Các Giới
 • Pháp Thụ Tam Qui
 • Pháp Thụ Năm Giới
 • Pháp Thụ Giới Bát Quan Trai
 • Pháp Xuất Gia Thụ Giới
 • Pháp Thụ Giới Tì Kheo
 • Pháp Truyền Giới Cho Ni Chúng
 • Pháp Truyền Giới Cho Tì-Kheo-Ni
Quyển Hạ
Chương IV. Pháp Thụ Tịnh Y Và Thuốc Thang
 • Pháp Thụ Y
 • Pháp Xả Y
 • Pháp Ni Thụ Thêm Hai Y
 • Pháp Tâm Niệm Thụ Và Xả Y
 • Pháp Thụ Ni-Sư-Đàn (Tọa Cụ)
 • Pháp Thụ Bát-Đa-La
 • Pháp Thụ Thuốc Thang
 • Pháp Thuyết Tịnh Y
Chương V. Các Pháp Thuyết Giới
 • Pháp Tăng Thuyết Giới
 • Pháp Tác Bạch Khi Tăng Đồng Phạm Và Biết Lỗi, Sám Hối
 • Pháp Tác Bạch Khi Tăng Đồng Phạm Lỗi, Nghi Có Tội Phát Lộ
 • Pháp Ni Sai Người Thỉnh Giáo Thụ
 • Pháp Giáo Giới Ni
 • Pháp Nói Thanh Tịnh
 • Pháp Biết Tội Phát Lộ
 • Pháp Nghi Có Tội Phát Lộ
 • Pháp Ở Trên Toàn Thuyết Giới Nhớ Tội Phát Lộ
 • Pháp Lược Thuyết Giới
 • Pháp Đối Thú Tụng Giới
 • Pháp Tâm Niệm Thuyết Giới
Chương VI. Các Pháp An Cư
 • Pháp An Cư
 • Pháp Thụ Nhật
Chương VII. Các Pháp Tự Tứ
 • Pháp Tăng Tự Tứ
 • Pháp Sai Người Thụ Tự Tứ
 • Pháp Bạch Tăng Tự Tứ
 • Pháp Chính Thức Tự Tứ
 • Pháp Lược Tự Tứ
 • Pháp Đối Thú Từ Bốn Người Trở Xuống
 • Pháp Một Người Tâm Niệm
 • Pháp Ni Sai Người Đến Tăng Cầu Tự Tứ
Chương VIII. Các Pháp Phân Chia Y
 • Pháp Hai Bộ Tăng Được Cúng Dường
 • Pháp Hai Bộ Hiện Tiền Tăng Được Cúng Dường
 • Pháp Đúng Thời Hiện Tiền Tăng Được Cúng Dường
 • Pháp Phi Thời Hiện Tiền Tăng Được Cúng Dường
 • Pháp Đúng Thời Tăng Được Cúng Dường
 • Pháp Phi Thời Tăng Được Cúng Dường
Chương IX. Pháp Sám Sáu Tụ
 • Pháp Sám Hối
 • Phám Sám Hối Tội Ba-La-Đi
 • Phám Sám Hối Tội Tăng-Già-Bà-Thi-Sa
 • Phám Sám Hối Tội Thâu-Lan-Giá
 • Phám Sám Hối Tội Ba-Dật Đề
 • Phám Sám Hối Tội Xả Đọa
 • Phám Sám Hối Hai Tội Căn Bản Nhẹ
 • Phám Sám Hối Tội Căn Bản
 • Phám Sám Hối Tội Đơn Đọa
 • Phám Sám Hối Tội Ba-La-Đề Đề-Xá-Ni
 • Phám Sám Hối Tội Đột-Cát-La
 • Chính Thức Trình Bày Nghi Thức Sám Hối
 • Pháp Xả Tội
 • Pháp Sám Hối Tội Vô Ý Phạm
Chương X. Các Pháp Trụ Trì
 • Sáu Niệm
 • Pháp Tác Bạch Vào Thôn Xóm Thụ Thực Trước Và Sau Bữa Ăn Chính
 • Phi Thời Vào Thôn Xóm
 • Thực Hiện Pháp Dư Thực
 • Pháp Quở Trách Đệ Tử
 • Pháp Đệ Tử Xin Sám Hối Hòa Thượng Để Ra Đi
 • Pháp Can Gián Tác Phạm
 • Pháp Can Gián Chỉ Phạm
Phụ Lục


 
tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma 4 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây